آماده برای فروش


Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR990130132617
Peridot
3.40ct
B446E
65
925 Silver
14.25 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR990130132727
Peridot
5.75ct
B443E
62
925 Silver
12.05 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR99041812592
Peridot
6.19ct
A100E
64
925 Silver
15.21 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000429122814
Tourmaline
2.60ct
A100E
69
0.24ct
925 Silver
15.51 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000429123056
Ruby
3.05ct
A100E
59
0.21ct
925 Silver
12.50 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000429123253
Ruby
3.05ct
A100E
57
0.21ct
925 Silver
9.11 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000429123457
Sapphire
3.15ct
A100E
62
0.27ct
925 Silver
11.40 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00042214750
Diamond
0.55ct
A100E
65
0.42ct
925 Silver
15.67 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000416125843
Topaz
10.50ct
A100E
63
0.41ct
925 Silver
14.23 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR0004161305
Opal
3.60ct
A100E
66
0.61ct
925 Silver
19.27 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000407113552
Topaz
7.35ct
C784E
64
0.49ct
925 Silver
13.54 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000407114441
Topaz
6.35ct
A100E
64
0.31ct
925 Silver
16.87 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000417114413
Opal
8.90ct
A100E
66
0.40ct
925 Silver
19.31 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000417114952
Opal
10.20ct
A100E
68
0.37ct
925 Silver
20.73 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000417115113
Topaz
16.40ct
A100E
67
0.35ct
925 Silver
21.69 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000416124555
Agate
7.13gr
A100E
70
0.60ct
925 Silver
29.18 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00041612489
Agate
3.32gr
A100E
66
0.64ct
925 Silver
21.91 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00041612503
Agate
5.67gr
A100E
69
0.58ct
925 Silver
22.83 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000416125151
Ruby
13.70ct
A100E
67
0.42ct
925 Silver
16.80 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000416125328
Ruby
15.05ct
A100E
69
0.45ct
925 Silver
19.55 gr
1 2 3 4 5
تعداد محصول در صفحات: