آماده برای فروش


Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR030201105725
-
0.00
A500A
62
0.30ct
925 Silver
15.79 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR03020111141
-
0.00
A500A
63
0.35ct
925 Silver
15.75 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR030201111325
-
0.00
A500A
65
0.20ct
925 Silver
18.46 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR030201111755
-
0.00
A500A
62
0.31ct
925 Silver
14.62 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR030201112025
-
0.00
A500A
60
0.28ct
925 Silver
14.74 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR030201112456
-
0.00
A500A
63
0.27ct
925 Silver
17.10 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR030201113123
-
0.00
A500A
63
0.29ct
925 Silver
14.17 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR030201113327
-
0.00
A500A
61
0.14ct
925 Silver
15.02 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR030201113627
-
0.00
A500A
63
0.31ct
925 Silver
17.12 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR030201113919
-
0.00
A500A
62
0.14ct
925 Silver
12.72 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR030202122619
Topaz
3.05ct
A500A
64
0.05ct
925 Silver
16.46 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR030202123344
Topaz
1.90ct
A500A
63
925 Silver
12.64 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR030202123624
Moissanite
1.45ct
A500A
60
925 Silver
14.40 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR030202124117
Topaz
1.95ct
A500A
62
925 Silver
14.47 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR030202124526
Topaz
2.55ct
A500A
65
925 Silver
15.53 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR030202124945
Sapphire
3.30ct
A500A
63
0.10ct
925 Silver
16.27 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR030202125428
Emerald
2.35ct
A500A
65
925 Silver
17.07 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR030202125720
Topaz
3.35ct
A500A
61
925 Silver
14.07 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR030202125926
Sapphire
4.50ct
A500A
64
925 Silver
17.82 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR03020213848
Sapphire
4.20ct
A500A
64
0.10ct
925 Silver
16.04 gr
1 2 3 4 5
تعداد محصول در صفحات: