آماده برای فروش


Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001027181324
Emerald
1.29ct
A100A
62
0.25ct
925 Silver
14.08 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001027181819
Ruby
5.15ct
A100A
59
0.25ct
925 Silver
10.78 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001027182419
Turquoise
1.35gr
A100A
59
0.18ct
925 Silver
12.16 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001027183437
ametrine
4.80ct
A100A
67
0.15ct
925 Silver
16.88 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001021132423
Ruby
3.85ct
A100A
62
0.20ct
925 Silver
12.66 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001021132534
Opal
2.80ct
A100A
64
0.25ct
925 Silver
15.07 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001021132632
Ruby
3.80ct
A100A
63
0.40ct
925 Silver
13.76 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001021132737
Topaz
5.30ct
A100A
63
0.25ct
925 Silver
11.72 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR001021132834
Agate
2.21gr
A100A
66
925 Silver
21.65 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001021132937
Amethyst
3.65ct
A100A
63
0.25ct
925 Silver
12.84 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001021133038
Opal
2.95ct
A100A
65
0.25ct
925 Silver
16.10 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001021133811
Topaz
4.40ct
A100A
65
0.20ct
925 Silver
13.25 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001021133919
Amethyst
2.40ct
A100A
62
0.30ct
925 Silver
13.22 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001021134020
Opal
1.55ct
A100A
63
0.25ct
925 Silver
12.54 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001021134122
Opal
3.45ct
A100A
61
0.25ct
925 Silver
13.65 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00011711231
Opal
2.70ct
A100E
64
0.40ct
925 Silver
10.46 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000414123715
-
0.00
C791E
66
0.36ct
925 Silver
9.91 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000907143823
Emerald
3.35ct
A100A
61
0.20ct
925 Silver
12.63 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000429123457
Sapphire
3.15ct
A100E
62
0.27ct
925 Silver
11.40 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000407115145
Opal
3.85ct
A100E
66
0.42ct
925 Silver
17.31 gr
1 2 3 4 5
تعداد محصول در صفحات: