آماده برای فروش


Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000813211842
Emerald
2.35ct
A100A
61
0.20ct
925 Silver
12.22 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00080912599
Ruby
2.30ct
A100A
62
0.17ct
925 Silver
13.17 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00080913138
Ruby
3.55ct
A100A
63
0.18ct
925 Silver
12.16 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000809131323
Topaz
3.30ct
A100A
63
0.15ct
925 Silver
14.06 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000809131750
Peridot
3.00ct
A100A
65
0.21ct
925 Silver
15.07 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000809133221
Ruby
4.66ct
A100A
63
0.34ct
925 Silver
12.55 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000811141156
Topaz
6.09ct
A100A
67
0.06ct
925 Silver
17.36 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00081211342
Topaz
6.00ct
A100A
64
0.12ct
925 Silver
13.30 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR000812113530
Topaz
6.70ct
A100A
64
925 Silver
16.46 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR000812113626
Peridot
3.00ct
A100A
64
925 Silver
12.67 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR00081212422
Peridot
2.50ct
A100A
67
925 Silver
10.99 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000812165744
Sapphire
3.25ct
A100A
63
0.42ct
925 Silver
11.10 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000331131537
Ruby
3.35ct
C784E
64
0.25ct
925 Silver
13.49 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00033113174
Ruby
3.45ct
A100E
64
0.15ct
925 Silver
13.84 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000331131837
Ruby
3.45ct
A100E
64
0.20ct
925 Silver
13.04 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000331131235
Ruby
5.10ct
C784E
66
0.25ct
925 Silver
14.54 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00040512373
Ruby
4.45ct
C715E
64
0.32ct
925 Silver
11.33 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00011912122
Topaz
2.60ct
C724E
63
0.03ct
925 Silver
15.19 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000119121953
Ruby
4.95ct
C715E
65
0.27ct
925 Silver
10.85 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000202115824
Ruby
5.55ct
B453E
65
0.28ct
925 Silver
13.67 gr
1 2 3 4 5
تعداد محصول در صفحات: