آماده برای فروش


Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01051913538
Emerald
1.05ct
A100A
65
0.13ct
925 Silver
10.87 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010519135457
Emerald
1.35ct
A100A
65
0.12ct
925 Silver
10.79 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010519135651
Ruby
5.35ct
A100A
65
0.17ct
925 Silver
11.39 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010519135833
Ruby
3.50ct
A100A
63
0.16ct
925 Silver
12.61 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010519135959
Ruby
3.15ct
A100A
65
0.15ct
925 Silver
12.05 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01051914146
Ruby
3.30ct
A100A
65
0.15ct
925 Silver
13.95 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01051914351
Sapphire
3.75ct
A100A
64
0.14ct
925 Silver
11.35 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01051914519
Sapphire
3.35ct
A100A
65
0.14ct
925 Silver
13.75 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01051914642
Emerald
0.85ct
A100A
62
0.12ct
925 Silver
8.68 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01051914843
Turquoise
0.50ct
A100A
65
0.12ct
925 Silver
10.46 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01051914100
Emerald
1.40ct
A100A
65
0.14ct
925 Silver
11.65 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR96021315138
Agate
2.87gr
A107E
65
0.24ct
925 Silver
23.50 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01022511439
Topaz
6.00ct
A1A
63
0.10ct
925 Silver
13.09 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010225112457
Topaz
0.20ct
A1A
65
0.20ct
925 Silver
15.10 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010310131558
Topaz
6.40ct
A1A
64
0.19ct
925 Silver
16.71 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00041612489
Agate
3.32gr
A100E
66
0.64ct
925 Silver
21.91 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001216145516
Peridot
10.00ct
A100A
67
0.33ct
925 Silver
18.50 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR010430153943
Sapphire
2.90ct
A100A
65
925 Silver
15.61 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR010402143917
Turquoise
1.02gr
A100A
63
925 Silver
13.70 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR010430154131
Sapphire
4.05ct
A100A
64
925 Silver
15.58 gr
1 2 3 4 5
تعداد محصول در صفحات: