مشهد، میدان آب (بیت المقدس)، مجتمع طوس، طبقه فوقانی، پلاک۳۵، گالری دریای نور

        گالری محصولات


Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000119121953
Ruby
4.95ct
C715E
65
0.27ct
925 Silver
10.85 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000414103230
-
0.00
C778E
64
0.19ct
925 Silver
10.62 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000414103346
-
0.00
A190E
64
0.24ct
925 Silver
19.26 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000414123834
-
0.00
C775E
64
0.19ct
925 Silver
12.13 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00041412533
-
0.00
C791E
64
0.37ct
925 Silver
13.76 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010109123513
Turquoise
0.89gr
A100A
64
0.20ct
925 Silver
11.61 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01010913183
Topaz
7.13ct
A100A
65
0.12ct
925 Silver
16.44 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010115113712
Turquoise
2.00gr
A100A
64
0.20ct
925 Silver
12.79 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010115115814
Turquoise
0.73gr
A100A
63
0.48ct
925 Silver
15.94 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010125113852
Turquoise
1.00gr
A100A
68
0.15ct
925 Silver
19.83 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010207131814
Sapphire
3.50ct
A100A
64
0.20ct
925 Silver
14.96 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010316124035
Ruby
3.55ct
A100A
63
0.15ct
925 Silver
9.56 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR01043015383
Opal
1.70ct
A100A
61
925 Silver
9.56 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010712121951
Diamond
0.00
A100A
60
1.30ct
925 Silver
17.26 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01080912125
Sapphire
7.50ct
A100A
64
0.40ct
925 Silver
18.26 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01080912225
Peridot
3.00ct
A100A
60
0.06ct
925 Silver
14.65 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01083014726
Agate
2.25gr
A1A
67
0.16ct
925 Silver
15.72 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010921123217
Agate
0.92gr
A100A
64
0.20ct
925 Silver
14.87 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR011012145323
Sapphire
3.45ct
A100A
62
0.05ct
925 Silver
10.24 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR011012144546
lapis lazuli
2.69gr
A100A
70
925 Silver
18.87 gr
1 2 3 4 5
تعداد محصول در صفحات: