مشهد، میدان آب (بیت المقدس)، مجتمع طوس، طبقه فوقانی، پلاک۳۵، گالری دریای نور

        گالری محصولات


Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR000510112839
Ruby
5.60ct
A100A
65
925 Silver
11.14 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR00051011314
Ruby
7.60ct
A100A
64
925 Silver
14.11 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR000510113235
Ruby
9.00ct
A100A
66
925 Silver
9.96 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR000510113655
Opal
2.05ct
A100A
63
925 Silver
10.32 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR000510113840
Yellow Sapphire
7.20
A100A
62
925 Silver
11.37 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR000510114027
Ruby
6.25
A100A
63
925 Silver
12.75 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR000510114257
Yellow Sapphire
6.00ct
A100A
62
925 Silver
12.56 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR000510114541
Yellow Sapphire
7.35ct
A100A
65
925 Silver
13.15 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR00051011509
Yellow Sapphire
2.95ct
A100A
61
925 Silver
12.54 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR000510115718
Garnet
6.65ct
A100A
64
925 Silver
14.58 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00051012138
Moissanite
3.00ct
A100A
62
0.31ct
925 Silver
12.98 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000510125930
Sapphire
3.00ct
A100A
62
0.31ct
925 Silver
12.98 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000506124536
Peridot
5.95ct
A100A
64
0.33ct
925 Silver
13.78 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00050614238
Peridot
6.20ct
A100A
66
0.30ct
925 Silver
15.19 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000506141616
Turquoise
1.61gr
A100A
68
0.39ct
925 Silver
20.31 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000506141928
Ruby
11.35ct
A100A
65
0.36
925 Silver
19.54 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR000506142146
Ruby
5.80ct
A100A
65
925 Silver
18.67 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000506142646
Ruby
4.95ct
A100A
65
0.12ct
925 Silver
14.22 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000506142850
Amethyst
8.55ct
A100A
66
0.24ct
925 Silver
19.21 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000506143440
Sapphire
7.05ct
A100A
66
0.21
925 Silver
16.63 gr
1 2 3 4 5
تعداد محصول در صفحات: