مشهد، میدان آب (بیت المقدس)، مجتمع طوس، طبقه فوقانی، پلاک۳۵، گالری دریای نور

        گالری محصولات


Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000701103921
Diamond
0.25ct
A100A
65
0.35ct
925 Silver
11.90 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00070110414
Diamond
0.15ct
A100A
62
0.15ct
925 Silver
8.85 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000701104456
Agate
1.59gr
A100A
65
0.24ct
925 Silver
22.50 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000701104624
Agate
1.61gr
A100A
63
0.24ct
925 Silver
16.91 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000701113756

0.00
A100A
63
0.25ct
925 Silver
9.36 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000701113843

0.00
A100A
55
0.25ct
925 Silver
8.53 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000701114811
Turquoise
2.90gr
A100A
66
0.35ct
925 Silver
25.76 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000701115122
Turquoise
4.00gr
A100A
65
0.50ct
925 Silver
24.48 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00070111530
Turquoise
3.99gr
A100A
66
0.40ct
925 Silver
26.01 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000701115717
Turquoise
1.50gr
A100A
64
0.23ct
925 Silver
20.60 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR0007011258
Turquoise
3.28gr
A100A
65
0.35ct
925 Silver
25.92 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00070112732
Turquoise
1.40gr
A100A
64
0.23ct
925 Silver
15.30 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00070112839
Turquoise
1.48ct
A100A
65
0.23ct
925 Silver
14.27 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000701121054
Moissanite
4.40ct
A100A
63
0.20ct
925 Silver
14.68 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00070112142
Peridot
0.18ct
A100A

0.18ct
925 Silver
14.31 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00070112154
Opal
5.45ct
A100A
65
0.28ct
925 Silver
19.91 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000701121953
Opal
3.40ct
A100A
65
0.28ct
925 Silver
22.80 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000701122255
Moissanite
5.35ct
A100A
65
0.15ct
925 Silver
19.43 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000701132321
Turquoise
3.83gr
A100A
63
0.24ct
925 Silver
14.40 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000701133611
Turquoise
3.99gr
A100A
63
0.32ct
925 Silver
23.51 gr
1 2 3 4 5
تعداد محصول در صفحات: