مشهد، میدان آب (بیت المقدس)، مجتمع طوس، طبقه فوقانی، پلاک۳۵، گالری دریای نور

        گالری محصولات


Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000720141820
Opal
4.95ct
A100A
63
0.30ct
925 Silver
14.71 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00072111334
Turquoise
1.82gr
A100A
65
0.28ct
925 Silver
20.84 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000719145313
Citrine
9.80ct
A100A
66
0.24ct
925 Silver
16.04 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000719144144
Citrine
8.40ct
A100A
62
0.25ct
925 Silver
14.55 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000719144623
Citrine
10.55ct
A100A
65
0.30ct
925 Silver
18.59 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000721113516
Turquoise
1.70gr
A100A
67
0.31ct
925 Silver
27.63 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000721114326
Turquoise
2.10gr
A100A
65
0.33ct
925 Silver
20.40 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000721114636
Turquoise
1.40gr
A100A
66
0.30ct
925 Silver
17.79 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00072112519
ametrine
12.90ct
A100A
66
0.29ct
925 Silver
19.49 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00072112163
Amethyst
10.05ct
A100A
64
0.19ct
925 Silver
16.96 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000721121940
Peridot
2.85ct
A100A
62
0.21ct
925 Silver
14.97 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000721122122
Quartz
7.00ct
A100A
67
0.21ct
925 Silver
13.33 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000721122310
Agate
3.93gr
A100A
68
0.27ct
925 Silver
18.57 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00072112245
Opal
6.20ct
A100A
62
0.24ct
925 Silver
13.55 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00072112247
Opal
6.20ct
A100A
62
0.24ct
925 Silver
13.55 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000721122857
Star Sapphire
2.68ct
A100A
65
0.22ct
925 Silver
14.67 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000721123056
Turquoise
1.24gr
A100A
62
0.19ct
925 Silver
15.40 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00072112396
Diamond
1.20ct
A100A
63
0.80ct
750 Gold
26.94 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000721125534
shajar
2.51gr
A100A
65
0.19ct
925 Silver
14.74 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00071914272
Agate
2.60gr
A100A
68
0.32ct
925 Silver
21.44 gr
1 2 3 4 5
تعداد محصول در صفحات: