مشهد، میدان آب (بیت المقدس)، مجتمع طوس، طبقه فوقانی، پلاک۳۵، گالری دریای نور

        گالری محصولات


Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010520125323
Agate
2.25gr
A100A
67
0.28ct
925 Silver
19.08 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01052013139
Topaz
6.50ct
A100A
62
0.12ct
925 Silver
11.71 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01052013253
Topaz
4.65ct
A100A
64
0.08ct
925 Silver
11.97 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010520141233
Topaz
11.90ct
A100A
66
0.20ct
925 Silver
15.68 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010520141325
Opal
9.65ct
A100A
64
0.15ct
925 Silver
14.34 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010520141410
Amethyst
9.95ct
A100A
64
0.17ct
925 Silver
16.16 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01052014390
Ruby
16.40ct
A100A
65
0.22ct
925 Silver
15.44 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01052014409
Ruby
14.58ct
A100A
67
0.26ct
925 Silver
16.99 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01052014418
Opal
3.05ct
A100A
62
0.12ct
925 Silver
11.59 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01052014476
Quartz
8.15ct
A100A
64
0.27ct
925 Silver
14.74 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01052014480
Quartz
8.75ct
A100A
65
0.23ct
925 Silver
22.88 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010520144847
Citrine
10.10ct
A100A
65
0.23ct
925 Silver
14.88 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010520151327
Opal
7.50ct
A100A
69
0.20ct
925 Silver
21.49 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010520151426
Agate
1.95gr
A100A
65
0.15ct
925 Silver
17.79 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010520151518
Ruby
12.40ct
A100A
65
0.08ct
925 Silver
16.51 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01052015163
Sapphire
10.20ct
A100A
64
0.10ct
925 Silver
15.55 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010520151752
Agate
1.53gr
A100A
63
0.17ct
925 Silver
17.10 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010520151848
Agate
1.10gr
A100A
64
0.09ct
925 Silver
17.56 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010519103622
Diamond
0.68ct
A1A
55
0.23ct
925 Silver
11.30 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01051912334
Turquoise
0.64gr
A100A
63
0.40ct
925 Silver
12.53 gr
1 2 3 4 5
تعداد محصول در صفحات: