مشهد، میدان آب (بیت المقدس)، مجتمع طوس، طبقه فوقانی، پلاک۳۵، گالری دریای نور

        گالری محصولات


Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000902114615
Topaz
7.55ct
A100A
63
0.40ct
925 Silver
14.36 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR0009091231
Agate
1.61gr
A100A
64
0.12ct
925 Silver
12.83 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00090912435
Agate
1.23gr
A100A
63
0.22ct
925 Silver
15.54 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00090912648
Agate
0.91gr
A100A
63
0.20ct
925 Silver
15.01 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00090912814
Turquoise
0.43gr
A100A
61
0.10ct
925 Silver
12.95 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000909123244
Tourmaline
1.95ct
A100A
62
0.60ct
925 Silver
12.52 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000909123345
Agate
1.62gr
A100A
64
0.80ct
925 Silver
14.66 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000909123539
Agate
1.72gr
A100A
61
0.25ct
925 Silver
18.43 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000909123846
Tourmaline
1.80ct
A100A
61
0.17ct
925 Silver
10.42 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000909124138
Sapphire
7.05ct
A100A
64
0.30ct
925 Silver
15.67 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000909124311
Agate
2.58gr
A100A
63
0.15ct
925 Silver
16.89 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000909124717
Agate
1.78gr
A100A
65
0.15ct
925 Silver
18.47 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000909125043
Sapphire
7.50ct
A100A
63
0.23ct
925 Silver
13.65 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000909125449
Topaz
3.15ct
A100A
63
0.20ct
925 Silver
15.68 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000909125620
Sapphire
7.25ct
A100A
63
0.20ct
925 Silver
12.09 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000909125843
Peridot
8.40ct
A100A
66
0.23ct
925 Silver
20.45 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000909125953
Agate
2.39ct
A100A
63
0.26ct
925 Silver
14.49 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000909131426
Amethyst
2.10ct
A100A
62
0.15ct
925 Silver
15.06 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000909131620
Sapphire
7.05ct
A100A
64
0.15ct
925 Silver
13.49 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000909131812
Peridot
4.45ct
A100A
65
0.15ct
925 Silver
10.47 gr
1 2 3 4 5
تعداد محصول در صفحات: