مشهد، میدان آب (بیت المقدس)، مجتمع طوس، طبقه فوقانی، پلاک۳۵، گالری دریای نور

        گالری محصولات


Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000126105649
Topaz
7.35ct
A100E
65
0.39ct
925 Silver
20.93 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000126105824
Topaz
4.85ct
A100E
67
0.30ct
925 Silver
18.17 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR0001261101
Topaz
4.35ct
A100E
65
0.45ct
925 Silver
17.94 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00012611141
Topaz
7.05ct
A100E
64
0.30ct
925 Silver
13.05 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00012611332
Topaz
5.45ct
A100E
66
0.21ct
925 Silver
19.56 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR0001261152
Topaz
8.20ct
A100E
65
0.30ct
925 Silver
11.33 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00012611635
Topaz
8.70ct
A100E
67
0.18ct
925 Silver
19.52 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR0001261189
Ruby
8.45ct
A100E
66
0.45ct
925 Silver
20.04 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00012611945
Ruby
3.25ct
A100E
65
0.15ct
925 Silver
15.22 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000126111126
Ruby
3.25ct
A100E
63
0.27ct
925 Silver
10.78 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000126111257
Ruby
5.70ct
A100E
64
0.15ct
925 Silver
12.71 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000126111431
Ruby
3.80ct
A100E
64
0.27ct
925 Silver
18.29 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000126111734
Topaz
6.60ct
A100E
66
0.27ct
925 Silver
19.59 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000124122419
-
0.00
C786E
64
0.42ct
925 Silver
16.56 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00012412270
Emerald
24.85ct
A219E
67
0.28ct
925 Silver
24.03 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR000124124728
Turquoise
16.78gr
A122E
71
925 Silver
45.11 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000124124938
Turquoise
11.47gr
A100E
66
0.36ct
925 Silver
31.15 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000124125113
Turquoise
6.21gr
A136E
65
0.51ct
925 Silver
22.08 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR00012412530
Turquoise
7.06gr
A100E
71
925 Silver
35.17 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR000124125446
Turquoise
6.26gr
A100E
68
0.42ct
925 Silver
24.51 gr
1 2 3 4 5
تعداد محصول در صفحات: