مشهد، میدان آب (بیت المقدس)، مجتمع طوس، طبقه فوقانی، پلاک۳۵، گالری دریای نور

        گالری محصولات


Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010217125758
Garnet
4.15ct
A100A
63
0.13ct
925 Silver
12.34 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010231124023
Turquoise
0.65gr
A100A
61
0.28ct
925 Silver
16.85 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010231124353
Turquoise
0.50gr
A100A
62
0.20ct
925 Silver
13.84 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010231124639
Turquoise
0.56gr
A100A
60
0.20ct
925 Silver
13.49 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010231124745
Turquoise
0.56gr
A100A
61
0.20ct
925 Silver
11.81 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010231132249
Agate
1.77gr
A100A
64
0.13ct
925 Silver
14.20 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01023113245
Opal
6.05ct
A100A
66
0.13ct
925 Silver
19.25 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01023113271
Opal
5.85ct
A100A
66
0.10ct
925 Silver
18.30 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR010231132914
Ruby
6.50ct
A1A
62
925 Silver
14.64 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010231133210
Emerald
2.37ct
A1A
63
0.37ct
925 Silver
17.26 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010231133655
Quartz
5.52gr
A100A
65
0.15ct
925 Silver
18.08 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010231133923
Agate
2.93gr
A100A
65
0.14ct
925 Silver
16.78 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01023113412
Opal
9.90ct
A100A
64
0.14ct
925 Silver
17.75 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010231134149
Agate
2.44gr
A100A
67
0.14ct
925 Silver
21.61 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010231134428
Ruby
7.25ct
A100A
65
0.16ct
925 Silver
21.18 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01023114033
Garnet
9.00ct
A100A
67
0.11ct
925 Silver
16.05 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01023114417
Topaz
21.10ct
A100A
66
0.17ct
925 Silver
17.17 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01023114642
Biron Emerald
6.45ct
A100A
62
0.13ct
925 Silver
15.26 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01023114653
Moissanite
2.45ct
A1A
65
0.34ct
925 Silver
17.62 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01023114850
Quartz
1.68gr
A100A
64
0.12ct
925 Silver
13.38 gr
1 2 3 4 5
تعداد محصول در صفحات: