مشهد، میدان آب (بیت المقدس)، مجتمع طوس، طبقه فوقانی، پلاک۳۵، گالری دریای نور

        گالری محصولات


Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020316113247
Agate
3.00gr
A100A
62
0.08ct
925 Silver
16.10 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020204132149
Aquamarin
11.53ct
A100A
62
0.35ct
925 Silver
31.58 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020216183344
Agate
1.32gr
A100A
66
0.08ct
925 Silver
15.86 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020316113327
Agate
3.00gr
A100A
63
0.08ct
925 Silver
12.76 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020316113436
Agate
3.00gr
A100A
64
0.08ct
925 Silver
12.68 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020316113532
Agate
3.00gr
A100A
62
0.08ct
925 Silver
19.55 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR020316113628
Agate
4.00gr
A100A
66
925 Silver
19.60 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR020316113711
Agate
4.00gr
A100A
64
925 Silver
20.73 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020316113915
Agate
3.00gr
A100A
66
0.09ct
925 Silver
17.17 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR02031611417
Agate
4.00gr
A100A
64
0.09ct
925 Silver
14.85 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020316115245
Sapphire
5.00ct
A100A
65
0.16ct
925 Silver
14.33 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020316115342
Quartz
3.50gr
A100A
68
0.28ct
925 Silver
20.45 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020316115442
Agate
1.00gr
A100A
64
0.10ct
925 Silver
11.47 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR02031611564
Quartz
3.00gr
A100A
66
0.14ct
925 Silver
16.39 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR02031611571
Quartz
2.50gr
A100A
65
0.16ct
925 Silver
14.39 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR020316115743
Agate
1.00gr
A100A
63
925 Silver
11.41 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020316115937
Quartz
3.00gr
A100A
64
0.05ct
925 Silver
12.32 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020316124959
Topaz
7.08ct
A100A
64
0.45ct
925 Silver
17.07 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020316131422
Agate
3.09gr
A100A
64
0.31ct
925 Silver
21.97 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR02031613230
Agate
6.76gr
A100A
67
0.39ct
925 Silver
24.91 gr
1 2 3 4 5
تعداد محصول در صفحات: