مشهد، میدان آب (بیت المقدس)، مجتمع طوس، طبقه فوقانی، پلاک۳۵، گالری دریای نور

        گالری محصولات


Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010713154237
Quartz
7.00ct
A1A
64
0.03ct
925 Silver
11.79 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010713154529
Opal
2.20ct
A1A
66
0.12ct
925 Silver
12.76 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01071315479
Agate
2.12gr
A1A
64
0.12ct
925 Silver
16.26 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010713154949
Opal
1.90ct
A1A
65
0.12ct
925 Silver
10.11 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010713155239
Agate
1.25gr
A1A
64
0.03ct
925 Silver
14.20 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010713155636
Agate
1.41gr
A1A
63
0.15ct
925 Silver
15.82 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01071316325
Garnet
18.05ct
A1A
66
0.09ct
925 Silver
12.85 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01071316115
Agate
1.35gr
A1A
65
0.15ct
925 Silver
15.76 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR0107131677
Citrine
5.85ct
A1A
64
0.18ct
925 Silver
13.56 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010713161227
Agate
1.41gr
A1A
63
0.09ct
925 Silver
15.48 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010713161422
Opal
2.65ct
A1A
64
0.12ct
925 Silver
12.59 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010713161649
Amethyst
3.65ct
A1A
61
0.06ct
925 Silver
11.46 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010714114130
Emerald
2.05ct
A100A
64
0.55ct
925 Silver
16.32 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010714114222
Emerald
1.22ct
A100A
63
0.55ct
925 Silver
16.08 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01071411438
Emerald
1.48ct
A100A
67
0.55ct
925 Silver
16.67 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01071316745
Topaz
5.75ct
A100A
63
0.24ct
925 Silver
10.80 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01071316236
Agate
2.38gr
A100A
65
0.30ct
925 Silver
16.01 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01071316340
Topaz
3.55ct
A100A
62
0.25ct
925 Silver
8.75 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01071316458
Sapphire
6.65ct
A100A
64
0.25ct
925 Silver
15.92 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01071316622
Sapphire
9.35ct
A100A
64
0.25ct
925 Silver
15.27 gr
1 2 3 4 5
تعداد محصول در صفحات: