مشهد، میدان آب (بیت المقدس)، مجتمع طوس، طبقه فوقانی، پلاک۳۵، گالری دریای نور

        گالری محصولات


Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01032814931
Turquoise
1.46gr
A100A
63
0.20ct
925 Silver
17.45 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01062712450
Emerald
1.25ct
A10A
63
0.18ct
925 Silver
12.93 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR0106319561
zirconium
23.65ct
A100A
69
0.20ct
925 Silver
22.40 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01063195842
zirconium
23.70ct
A100A
66
0.25ct
925 Silver
18.90 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010713142535
zirconium
22.97ct
A100A
68
0.45ct
925 Silver
33.34 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010713142756
Moissanite
7.19ct
A100A
66
0.40ct
925 Silver
28.82 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01071314294
zirconium
22.81ct
A100A
71
0.43ct
925 Silver
32.30 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010714114130
Emerald
2.05ct
A100A
64
0.55ct
925 Silver
16.32 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010714114222
Emerald
1.22ct
A100A
63
0.55ct
925 Silver
16.08 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01071411438
Emerald
1.48ct
A100A
67
0.55ct
925 Silver
16.67 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01090694715
Ruby
3.15ct
A1A
65
0.18ct
925 Silver
17.47 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR0109069481
Ruby
3.00ct
A1A
61
0.15ct
925 Silver
10.55 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01090694853
Ruby
2.50ct
A1A
63
0.22ct
925 Silver
11.72 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01090694944
Ruby
3.50ct
A1A
64
0.23ct
925 Silver
14.36 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01090695128
Ruby
2.60ct
A1A
63
0.15ct
925 Silver
13.83 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01090695439
Ruby
2.60ct
A1A
60
0.18ct
925 Silver
9.57 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR01090610112
Agate
6.70gr
A1A
69
925 Silver
30.65 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR01090610228
Hematite
4.06gr
A1A
68
925 Silver
24.37 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR01090610335
Turquoise
5.62gr
A1A
66
925 Silver
26.18 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR01090610196
Sapphire
9.50ct
A1A
65
0.25ct
925 Silver
18.26 gr
1 2 3 4 5
تعداد محصول در صفحات: