مشهد، میدان آب (بیت المقدس)، مجتمع طوس، طبقه فوقانی، پلاک۳۵، گالری دریای نور

        گالری محصولات


Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR010310131720
Garnet
5.45ct
A1A
64
0.17ct
925 Silver
16.70 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020702171351
Agate
1.32gr
A100A
63
0.09ct
925 Silver
15.64 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR02070217331
Quartz
13.35ct
A100A
63
0.21ct
925 Silver
25.74 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020706123117
Ruby
4.50ct
A0100A
63
0.28ct
925 Silver
16.29 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020706123210
Ruby
4.55ct
A100A
62
0.33ct
925 Silver
13.94 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020706123321
Ruby
4.45ct
A100A
61
0.27ct
925 Silver
11.25 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR02070612348
Emerald
2.50ct
A100A
63
0.32ct
925 Silver
16.65 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020706123447
Emerald
4.60ct
A100A
65
0.36ct
925 Silver
17.65 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020706172657
Turquoise
4.14gr
A100A
63
0.55ct
925 Silver
22.32 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR02070513404
Diamond
2.11ct
A100A
64
0.92ct
725 Gold
26.25 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR0207052268
Ruby
12.00ct
A100A
62
0.47ct
925 Silver
21.46 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR02070522656
Moissanite
6.38ct
A100A
62
0.21ct
925 Silver
11.21 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020705121831
Sapphire
8.60ct
A100A
62
0.12ct
925 Silver
13.72 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020705121923
Sapphire
7.95ct
A100A
66
0.17ct
925 Silver
15.46 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020705122130
Opal
8.20ct
A100A
65
0.17ct
925 Silver
16.78 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020705122244
Moissanite
4.55ct
A100A
61
0.00
925 Silver
15.17 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020705123120
Tourmaline
2.05ct
A100A
63
0.18ct
925 Silver
12.62 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR02070512328
Tourmaline
2.20ct
A100A
64
0.15ct
925 Silver
13.15 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020705123311
Tourmaline
1.75ct
A100A
62
0.15ct
925 Silver
10.25 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR020705123349
Tourmaline
1.95ct
A100A
62
0.16ct
925 Silver
9.51 gr
1 2 3 4 5
تعداد محصول در صفحات: