مشهد، میدان آب (بیت المقدس)، مجتمع طوس، طبقه فوقانی، پلاک۳۵، گالری دریای نور

        گالری محصولات


Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001026112553
Tourmaline
1.40ct
A100A
63
0.30ct
925 Silver
11.57 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001026112710
Emerald
0.90ct
A100A
61
0.20ct
925 Silver
11.86 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001026113059
Moissanite
1.50ct
A100A
60
0.35ct
925 Silver
10.46 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001026113226
Tourmaline
1.95ct
A100A
63
0.35ct
925 Silver
10.94 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR001026113326
Moissanite
1.00ct
A100A
64
925 Silver
9.36 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001026113428
Moissanite
0.95ct
A100A
64
0.25ct
925 Silver
9.20 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001027134352
Tourmaline
1.95ct
A100A
64
0.35ct
925 Silver
14.25 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR001027134523
Moissanite
1.00ct
A100A
61
925 Silver
9.83 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR00102713467
Moissanite
1.00ct
A100A
59
925 Silver
9.15 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00102717718
Turquoise
5.42gr
A100A
66
0.27ct
925 Silver
23.42 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00102717929
Turquoise
2.30gr
A100A
61
0.12ct
925 Silver
15.58 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001027171136
Turquoise
2.50gr
A100A
64
0.16ct
925 Silver
16.51 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR00102717138
Turquoise
3.56gr
A100A
64
0.18ct
925 Silver
19.30 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001027171531
Turquoise
7.80gr
A100A
68
0.21ct
925 Silver
26.34 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001027171652
Turquoise
2.67gr
A100A
63
0.23ct
925 Silver
17.10 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001027174344
Ruby
9.05ct
A100A
64
0.12ct
925 Silver
13.11 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Metal:
Metal/W:
IR001027174622
Ruby
6.55ct
A100A
63
925 Silver
12.38 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001027174855
Ruby
8.80ct
A100A
64
0.21ct
925 Silver
11.98 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001027174953
Ruby
4.10ct
A100A
64
0.24ct
925 Silver
12.51 gr
Certificate No:
Stone:
Stone/W:
Model:
Ring size:
Diamonds/W:
Metal:
Metal/W:
IR001027175139
Sapphire
6.65ct
A100A
63
0.36ct
925 Silver
12.98 gr
1 2 3 4 5
تعداد محصول در صفحات: